Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Podologicznego 24.04.17 r. godz. 15:00 – 20:00

– uchwalenie zmian w statucie PTP,
– uchwały w zakresie osobowości prawnej PTP,
– uchwały dotyczące zarządu PTP  i wyborów do zarządu,
– uchwały dotyczące celów statutowych PTP,
– zatwierdzenie nowego certyfikatu PTP na 2018 r. 
– streszczenie prac nad wnioskiem do MZ,
– powołanie zespołu do prac przy MZ,
– podsumowanie finansowe roku 2016, przedstawienie bilansu,
– ustalenie indywidualnych terminów spotkań roboczych w PTP.

Podsumowanie konferencji „Ramy wspólnych treningów“

Podsumowanie konferencji ​​ „Ramy wspólnych treningów“, które odbyło się 20 stycznia 2017 r.

 

Międzynarodowa Federacja Podiatrists - Fédération Internationale des Podologues

FIP-IFP we Francji, w Paryżu, przy Rue Eugène Carrière 57, na której spotkała się Europejska Rada Podiatrystów, [email protected] - www.fip-ifp.org

European Counsil of Podiatrist = ECP

 

Tematyka

We wszystkich krajach UE, istnieją pewne zawody, które od osoby je wykonującej wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji.

Tak jest we wszystkich krajach UE w przypadku ​​ lekarzy, w niektórych krajach dotyczy architektów, inżynierów, elektryków i nauczycieli. Istnieją zasady, które umożliwiają uznawanie kwalifikacji zawodowych we wszystkich krajach UE. Daje to profesjonalistom możliwość pracy w zawodzie na stałe lub czasowo w innych krajach UE. Zasady te mają za zadanie ułatwiać osobom zainteresowanym dostęp do rynków pracy w ramach ich jednolicenia.

Dyrektywa regulująca tą tematykę została niedawno zaktualizowana ​​ przy wsparciu Rady i Parlamentu Europejskiego i weszła w życie w styczniu 2016 r.

Zmiana dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych ułatwi profesjonalistom poruszanie się po UE oraz umocni interesy konsumentów i pacjentów.

Nowelizacja dyrektywy stwarza możliwości wspólnego gromadzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji, niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Dotyczy to obecnie już wielu zawodów i oznacza, że stowarzyszenia zawodowe poszczególnych krajów łączą swoje siły w celu odbywania wspólnych szkoleń, warsztatów, wspólnego kształcenia kadr mających nauczać danego zawodu.

Profesjonaliści, którzy zdobyli swoje kwalifikacje w ten sposób będą automatycznie otrzymywać ich uznanie we wszystkich krajach członkowskich bez konieczności wykonywania dodatkowych ​​ szkoleń kompensacyjnych.1

 

Cel konferencji

Celem konferencji było dokonanie przeglądu ustawodawstwa na szczeblu europejskim oraz sprawdzenia czy w interesie poszczególnych krajów członkowskich FIP-IFP leży wstąpienie do Rady ​​ Nadzorczej ECP w celu ​​ opracowania ram wspólnych szkoleń w zawodzie podologa/podiatria.

 

Uczestnicy

Konferencja została zorganizowana przez Radę Europejską Międzynarodowej Federacji Podiatrystów - Federation Internationale des Podologues (dalej FIP-IFP). Uczestniczyli w niej przedstawiciele 15 europejskich Stowarzyszeń Krajowych działających w zawodzie podiatra/podolog.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele następujących krajów: Francji, Belgii, Danii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Islandii, Włoch, Malty, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii,

Największą grupę stanowiła delegacja francuska.

Do Stowarzyszenia FIP-IFP ​​ dołączyła przedstawicielka ENPODHE, sieci europejskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego w podiatrii/podologii, stając się pod tym względem cennym partnerem dla Europejskiego FIP-IFP.

 

Omówienie konferencji

FIP-IFP Europejska Rada Podiatrystów/Podologów CTF warsztaty - 20 stycznia 2017 (European Counsil of Podiatrist = ECP)

 

Spotkaniu przewodniczył ​​ Zarząd Europejskiej Rady Podiatrystów w obecności Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia FIP-IFP dr Matthew Garoufalis.

 

Przegląd mówców:

 • Pan Serge Coimbra, ECP członkiem Zarządu, Prezes Nationale Federation des Podologues we Francji

 • Dr Matthew G. Garoufalis, przewodniczący FIP-IFP

 • Pan Olivier Coppens, przedstawiciel Komisji Europejskiej

 • Pani S. Zerah, Europejska Specjalistka Medycyny Laboratoryjnej, wiceprezeska CEPLIS2

 

Wprowadzenia dokonał ​​ Serge Coimbra, członek Zarządu ECP, prezes Nationale Federation des Podologues we Francji. Jako były prezydent ECP, MR. Coimbra wziął udział w konferencji w miejsce N. Simmonite, przewodniczącego ECP, który ze względu na sprawy prywatne nie mógł dołączyć do spotkania. Pan Coimbra odczytał głośno powitalne słowa skierowane przez pana Simmonite do uczestników konferencji.

 

Dr Matthew G. Garoufalis, przewodniczący FIP-IFP, również serdecznie powitał uczestników konferencji wyrażając wdzięczność i radość za umożliwienie mu obecności w europejskim spotkaniu FIP-IFP.

Oświadczył on, że konferencja ma szanse utorować przyszłość ​​ zawodu podiatry/podologa na poziomie europejskim, co może stać się punktem odniesienia dla podiatrii/podologii na całym świecie.

 

Pan Olivier Coppens, przedstawiciel Komisji Europejskiej we Francji, zainaugurował konferencję, przedstawiając schemat funkcjonowania systemu regulacyjnego w Unii Europejskiej, w kwestii sprawy uznawania kwalifikacji zawodowych:

 

 • Dyrektywa 2005/36 Parlamentu Europejskiego o Kwalifikacjach Zawodowych ma zastosowanie do wszystkich obywateli UE.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2013/55 ​​ ​​UE z dnia 20 listopada 2013 roku zmieniająca dyrektywę 2005/36 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (rozporządzenie w sprawie IMI – Market Information System).

Znaczenie Dyrektywy 2013/55 UE dla EOG3 omówiono na przykładzie ratownika wodnego, który podróżuje do państwa członkowskiego, gdzie ten typ profesjonalnej działalności wykonywany jest przez fizjoterapeutów, których kwalifikacje pozwalają również na inne zajęcia z tej dziedziny. Taki ratownik wodny jest w stanie uzyskać częściowy dostęp do zawodu w tym drugim kraju. Będzie on przykładowo upoważniony do wykonywania czynności z zakresu balneoterapii.

 

Druga sesja poranna została wypełniona przez Mme Simonne Zerah, europejską specjalistkę ​​ Medycyny Laboratoryjnej i Wiceprezes CEPLIS.

Referowała ona temat, w jaki sposób specjaliści z Medycyny Laboratoryjnej, przygotowali się do CTF. W przygotowaniach brali udział przedstawiciele z 28 krajów UE.

Omawiali oni swoje propozycje najpierw na szczeblach krajowych, a następnie z Komisją Europejską.

Ustalono ramy wspólnych szkoleń, które nie są dokumentem ogólnie obowiązującym, ale skonstruowanym na specyficzne potrzeby danego zawodu. Przedstawiona propozycja warunków certyfikacji danego zawodu obejmująca zakres i czas trwania kształcenia oraz zakres kompetencji musi być zaakceptowana przez ​​ 1/3 członków.

Pierwszym krokiem zatem w przygotowaniu danego zawodu do certyfikacji europejskiej jest określenie / opis zawodu, poziom i treść wykształcenia oraz zakres działalności.

Drugim etapem jest ustanowienie ram wspólnego szkolenia (CTF = Cammon Training Framework) i ostatecznie przyjęcie decyzji o CTF.

Ponadto, w przypadku specjalistów z zakresu medycyny laboratoryjnej, istnieje konieczność uzgodnienia w danej grupie zawodowej wspólnej nazwy dla tego zawodu.

Nazwa ta kryje w sobie wszystkie czynniki prowadzące do uprawnienia posługiwania się tym określeniem zawodowym.

 

Na szczeblu krajowym przedstawiciele zawodu (stowarzyszenia zawodowe) muszą nominować 2 delegatów, którzy będą mówić jednym głosem.

Osoby te są odpowiedzialne za skontaktowanie się z koordynatorem zawodowym i powołanie grupy roboczej, nominowanej w każdym kraju przez przedstawicieli ministerstw odpowiednich dla danego zawodu.

 

Dokumenty przygotowane przez specjalistów na szczeblu krajowym przekazywane są po dyskusji wewnętrznej na wyższy szczebel czyli UE przez koordynatora. ​​ 

 

W celu ustanowienia CTF Na poziomie Komisji Europejskiej zebrać się powinno 9 krajów, w których przedstawiciele danego zawodu oraz rządy tych krajów ustalają wspólne gromadzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji, niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Przestrzegać powinno się zasady, aby między tymi 9 krajami zachowana była równowaga geograficzno-wielkościowa.

 

Europejska Rada Wolnych Zawodów (CEPLIS) jest jedynym stowarzyszeniem zajmującym się wymianą, przepływem i zbliżaniem do siebie przedstawicieli wolnych zawodów na terenie Unii Europejskiej.

 

Opisany powyżej tryb postępowania nie zastępuje trybów obranych w poszczególnych krajach członkowskich. Jest to ogólny kodeks postępowania składający się z14 punktów.

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free

Państwa, które nie są jeszcze gotowe do podjęcia działań mogą brać udział w dyskusjach Komisji UE. Dopuszczalne jest również, aby jednym z 9 państw członkowskich stał się kraj, w którym dany zawód nie ma jeszcze wewnętrznego CTF.

Najistotniejsze jest, aby CTF stały się obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich UE i państwa te będą musiały dokonać transpozycji tych postanowień do krajowego prawa.

 

W drugiej części przedstawiciele poszczególnych Stowarzyszeń zdawali relację ze statusu zawodu podiatry/podologa w ich krajach: czy zawód jest chroniony, jakie ma kompetencje i jaki ma zakres kształcenia.

Okazało się, że Pan Olivier Coppens nie posiada wszystkich tych informacji, poprosił więc przedstawicieli, by zwrócili się do odpowiedzialnych Ministerstw o dokonanie aktualizacji na stronach Komisji Europejskiej.

Poprosił też o sprawdzenie, czy w krajach, w których edukacja w zawodzie podiatry/podologa jest zorganizowana i obowiązkowa, Dyrektywa Europejska 2013/55 / ​​UE została przetransponowana do prawa krajowego.

Dalszą część spotkania zajęła dyskusja na temat, w jaki sposób Ramy Wspólnych Treningów w zawodzie podiatry/podologa miałyby wyglądać oraz jakie powinniśmy podjąć kolejne kroki w celu osiągnięcia CTF.

 

Podsumowanie

FIP-IFP Europejska Rada Podiatrists ​​ ECP

CTF - 20 stycznia 2017

 

Generalna konkluzja dyskusji

Przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich FIP-IFP jednomyślnie uzgodnili, że pragną podjąć wspólne działania w celu opracowania ram wspólnych szkoleń w zawodzie podiatry/podologa w UE w oparciu o następujące zasady:

 • wszystkie instytucje / organizacje zawodowe / rządy muszą być zaangażowane w proces,

 • dyskusja w sprawie ustanowienia ram wspólnych szkoleń zakończyła się przyjęciem do realizacji najwyższego szczebla kształcenia (przy czym poziom ten nie został zdefiniowany),

 • kraje, w których zawód nie istnieje mogą być wykluczone z procesu,

 • potrzeby pacjentów pełnią centralną rolę w ustanowieniu CTF,

 • kolejne etapy działania Rady ECP będą omawiane w trakcie kolejnej Konferencji, która odbędzie się w piątek 5 maja 2017 roku, w godzinach popołudniowych w Tübingen ​​ w Niemczech,

 • w dniach 5-7 maja 2017 (Tübingen, Niemcy) odbędzie się też Walne Zgromadzenie FIP-IFP.

 

1

​​ Źródło: nowy system kwalifikacji zawodowych dla Europy UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/professional-qualifications-regime_en.pdf

 

2

​​ CEPLIS – The European Council of the Liberal Professions – Europejska Rada zawodów Wolnych (nieregulowanych), ECP jest członkiem CEPLIS

3

​​ Europejski Obszar Gospodarczy

Kampania „Choroby Tabu” – patronat medialny Polskie Towarzystwo Podologiczne

Polskie Towarzystwo Podologiczne objęło patronatem medialnym kampanię edukacyjną “Choroby Tabu. „Dziś zapraszamy Was do lektury kampanii edukacyjnej “Choroby Tabu”, której prasową wersję znajdziecie w dzienniku “Rzeczpospolita”, a rozszerzone treści online na stronie www.byczdrowym.info. Projekt stanowi kompendium wiedzy na temat diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Kampanię wspieramy w temacie „Podologiczne tematy tabu”. Wsparcie medialne i merytoryczne kampanii zapewniają  między innymi: Dr. n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak Prezes  Fundacji Edukacji Społecznej, Projekt TEST , Polskie Towarzystwo Urologiczne, Centrum Terapii Lew Starowicz, Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne oraz Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski z zespołu XXANAXX.‘’

Zebranie robocze członków PTP – 3.10.2016 r. Łódź

Szanowni Państwo,

poniżej chcielibyśmy opisać w paru słowach Zebranie Nadzwyczajne członków Polskiego Towarzystwa Podologicznego z dnia 03.10.2016 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego otworzył Zebranie sprawdzając obecność uczestników. Na spotkanie przyjechali aktywni członkowie z Łodzi, Sieradza, Poznania, Prudnika i Warszawy.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z  pracy wykonanej od ostatniego Walnego Zebrania, które odbyło się w czerwcu 2016 r. w Zakopanem.

Zgodnie z deklaracją z 2014 r. Kiedy to Zarząd wskazywał możliwość poszerzenia obecnego Składu Zarządu o ustaloną w trakcie kolejnych zebrań liczbę zainteresowanych i aktywnych członków PTP. Tym samym podczas obecnego zebrania wprowadzono propozycję następujących zmian w obsadzie stanowisk w zarządzie.

Prezes:

Magdalena Hafezi-Chojecka,  B.Sc., dypl. podolog, absolwentka Steinbeis-Hochschule Berlin

Wiceprezes:

Katarzyna Zawadzka, fizjoterapeuta, spec. ds. podologii

Wiceprezes ds. finansowych:

Ilona Vollmer, manager zdrowia, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Członkowie zarządu:

Piast Górny, export manager

Izabela Skrabińska, spec. ds. podologii

Paweł Stodulski, członek PTP, absolwent Politechniki Szczecińskiej

Komisja rewizyjna w składzie:

przewodnicząca: Agnieszka Reif – pielęgniarka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, spec. ds. podologii

Iga Misiak Stodulska – pielęgniarka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, spec. ds. podologii

Marta Musioł – pielęgniarka, absolwentka Państwowej Wyższej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu, spec. ds. podologii

Asystent zarządu

Aleksandra Izydorczyk – fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W trakcie zebrania jednogłośnie zaakceptowano kontynuację korespondencji z Ministerstwem Zdrowia. Przedstawiono wniosek o spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie legislacji zawodu podolog. Jest to główny cel, jaki zarząd PTP wyznaczył sobie. Rozpatrując potrzebę kontynuowania działań na rzecz legislacji zawodu podolog, po wejściu w życie z dniem 01.01.2015 r. rozporządzenia  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.). Od 2014 roku Członkowie zarządu odpowiedzialni są – zgodnie z deklaracją – za wskazywanie konieczności rejestracji zawodu na terenie naszego kraju. W związku z tym we wniosku do Ministerstwa Zdrowia umieszczone zostały informacje o różnych systemach kształcenia w dziedzinie podologii i podiatrii, uszeregowane zgodnie z czterema standardami kompetencji.

Na przełomie 2016/2017 planowane jest podjęcie korespondencji z przedstawicielami władz szkół kształcących w Polsce w specjalizacji podologia oraz organizacja wspólnego spotkania tych osób z Zarządem PTP. Planowane spotkanie miałoby mieć charakter poznawczy, a jego celem – wskazania na  możliwości ujednolicenia  standardów kształcenia podologicznego w Polsce

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom członków PTP, członkowie Zarządu obligatoryjnie zobowiązali się do przetłumaczenia kolejnego wydania Newslettera FIP na język Polski. Ukazuje się on pod nazwą: „footsteps” i zawiera wiadomości redagowane przez prezydenta FIP,  informacje o nowościach w stowarzyszeniach członkowskich, ogólne raporty dotyczące FIP-IFP i jego akcji.

Zarząd potwierdził na nadchodzący rok 2017 organizację dwóch wydarzeń połączonych z Walnym Zebraniem  w terminie I: 03.06.17 r.  miasto Warszawa (do potwierdzenia); termin II: 2.10.17 r. miasto Łódź (do potwierdzenia). Od czasu pierwszej Konferencji, która odbyła się w 2011 r., mamy nadzieję, iż spotkania te będą największym „świętem  podologów”, którzy spotykają się jako koledzy po fachu, doświadczeni razem z początkującymi.

W planach znalazło się także zorganizowanie w terminie 03.06.17 r. szkolenia dla członków PTP przez zaproszonych przez Zarząd PTP podiatrów. Szkolenie dla członków opłacających regularnie składki będzie sfinansowane z funduszy PTP. Natomiast sama rejestracja uczestnictwa w szkoleniu będzie zorganizowana za symboliczną opłatą.

Zebrania Nadzwyczajne o charakterze roboczym organizowane będą regularnie co dwa miesiące w pierwszy poniedziałek danego miesiąca w następujących dniach:   termin I i II – 06.02.17 r.; 03.04.16 r. miasto Łódź godz. 15:00 – 17:00; terminy III: 05.06.17 r.;.- miasto Warszawa; termin IV – 2.10.17 r. – miasto do potwierdzenia.

Dodatkowo od dnia 03.10.16 r.  w celu, przyspieszenia i usprawnienia działań PTP wprowadziliśmy regularne dwa zebrania robocze w danym miesiącu na Skype. Mają one charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć członkowie chcący zaangażować się w prace non-profit w PTP. Najbliższy termin spotkania 17.10.16 r. godz. 20:30.

Opracowany został tekst, w którym PTP radzi „Jak zapobiegać Zespołowi Stopy Cukrzycowej”. Ulotka jest już w trakcie redagowania i będzie miała charakter edukacyjno-informacyjny. Ma ona na celu ułatwienie nawiązywania kontaktu z pacjentami i lekarzami.

W planach na przełomie 2016/2017 Zarząd PTP zamierza dotrzeć do posłów na Sejm, aby przekazać im wniosek o potrzebie legislacji zawodu podolog. W wniosku wskazano, iż jest to niezbędne zarówno dla pacjenta/klienta gabinetu podologicznego, jak i dla przyszłych i obecnych absolwentów specjalizacji podologia w Polsce.

PTP poszukuje aktywnej osoby, która chciałaby się zaangażować w zbieranie materiałów edukacyjnych na potrzeby strony PTP.

Z przyjemnością kierujemy słowa podziękowania do wszystkich członków wspierających zaangażowanie zarządu PTP. Oczywiście życzylibyśmy sobie, aby  całe nasze zrzeszenie zawodowe nadal powiększało liczbę zaangażowanych członków w ramach podejmowania działań takiego rodzaju. Zarząd PTP będzie dążył do zwiększenia ilości członków, co pozwoli na sprawniejsze realizowanie celów i oczekiwań podologów w Polsce.

Z poważaniem, Zarząd Polskiego Towarzystwa Podologicznego

PTP po raz kolejny reprezentowany na spotkaniu FIP i ECP

Stało się już rytuałem, że przed spotkaniem FIP organizowane jest spotkanie ECP – europejskiego oddziału FIP.

Zadaniem tej rady jest dbanie o interes podologów oraz podiatrów w Unii Europejskiej.

Ciało to blisko współpracuje z agendami UE.

Neil -przewodniczący ECP podsumował działania rady w ostatnich latach. Zwrócił uwagę na współpracę z Ceplis – platforma współpracy organizacji pozarządowych z agendami UE. Aktualnie głównym zadaniem ECP jest doprowadzenie do unifikacji wymogów edukacyjnych oraz umiejętności podologa w Europie.

Jest z tym bardzo różnorodnie.

Ponadto trwają pracę nad ustaleniem dokładnej nazwy tego zawodu w Europie.

Podczas spotkania w Montrealu przeprowadzono krótkie warsztaty, podczas których próbowano ocenić status oraz zakres wymogów formalnych związanych z tym zawodem. W konsekwencji tego działania ustalono, iż konieczne będą szersze konsultacje w ciągu bieżącego roku, tak by móc zaproponować Komisji Europejskiej jednolite zdefiniowanie oczekiwań środowiska podologów.

Cenną uwagą była konieczność poszukiwania w Europie – oraz w poszczególnych krajach UE – aliansów z innymi organizacjami zrzeszającymi zawody zajmujące się stopą, ponieważ tylko w ten sposób można skutecznie promować zawód podologa w Europie.

Sekretariat ECP jest w stałym kontakcie z europejskimi towarzystwami podologicznymi.
Celem jest poprawa komunikacji pomiędzy towarzystwami a ECP.
W ESCO – europejska klasyfikacja umiejętności – zapisano wymogi dotyczące zawodu podologa. Można zaobserwować tam status quo na dzień dzisiejszy.
https://ec.europa.eu/esco/portal/concept?lang=pl&concept=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F21318&searchTerm=Podolog

W Ceplis najważniejsza jest współpraca na płaszczyźnie EU w celu liberalizacji zawodu.
Istotnym celem tej organizacji jest praca nad wyrównaniem poziomu szkoleń ramach EU.
http://www.ceplis.org/en/index.php

Spotkanie FIP

Ma ono charakter podsumowujący działania wszystkich komitetów, które wchodzą w skład FIP. Jest ich w sumie 9. Zajmują się one organizacją FIP, budżetem, relacjami ze sponsorami oraz poszukiwaniem nowych, akademią podologii, akcesją nowych członków itp.

Każdy z przewodniczących komitetów przygotowuje swój raport z działalności, który jest później dyskutowany oraz aprobowany przez członków FIP.
Wszystkie te działania są później podsumowywane przez Prezesa FIP.

Ten kongres miał charakter szczególny. Po 26 latach wrócił do Kanady, był kongresem połączonym z bardzo rozbudowaną konferencją oraz wystawą, w której uczestniczyło blisko 100 wystawców (w ten formie odbywa się co 3 lata).

W trakcie trwania spotkania FIP wybrano też nowego Prezesa, którym został przewodniczący amerykańskiego towarzystwa podiatrycznego. Poprzednim szefem była Catrine – przewodnicząca belgijskiego towarzystwa podologicznego.
Prezes wybierany jest na 2 letnią kadencję i jego zadaniem jest koordynacja działań komitetów oraz wspieranie poszczególnych towarzystw.
Zmienił się rownież kadencyjny skład zarządu FIP. Dołączyła do niego Caterine z Grecji.

Podczas spotkania prezentowana była nowa koncepcja, by duży kongres odbywał się co 2 a nie co 3 lata.
Niestety, mimo argumentacji nowego prezesa jak i przedstawiciela meksykańskiego towarzystwa podologicznego, propozycja została odrzucona przez delegatów poszczególnych państw, członków FIP.

Spotkania FIP to bardzo cenne forum wymiany wiedzy na temat podologii w różnych krajach.
Pozwala na bieżąco śledzić postępy międzynarodowej podologii.
Organizacja FIP jest też bardzo dobrym centrum referencyjnym dla PTP w dyskusjach z władzami w Polsce.

Zapraszam do zaglądania na stronę FIP i sprawdzania publikowanych materiałów.

VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych

Bez nazwy-3

W dniach 23 – 25 czerwca 2016 r. w Centrum Kongresowym Belvedere w Zakopanem, odbędzie się VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych.

Spotkanie jest głównym forum wymiany wiedzy pomiędzy specjalistami z zakresu chirurgii naczyniowej oraz innych specjalności medycznych. Celem Konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego oraz wymiana opinii i doświadczeń dotyczących wszystkich dziedzin leczenia chorób naczyń. W wydarzeniu wezmą udział eksperci zarówno z kraju, jak i z Europy czy USA.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym niezwykle ważnym dla środowiska medycznego Kongresie.

Do zobaczenia w czerwcu!

Z  wyrazami szacunku, 

zaproszenie

W ramach tego wydarzenia zaplanowano również sesję podologiczną.

Jednym ze Współorganizatorów jest nasze Towarzystwo

logo (1)

To drugie już, w dość krótkim odstępie czasu, tak duże wydarzenie medyczne, na które zapraszani są podolodzy. W listopadzie 2015 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w V Międzynarodowej Konferencji STOPA CUKRZYCOWA

Liczymy na to, że jest to kolejny mały krok, przybliżający nasz zawód do zawodów medycznych.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Podologicznego mają zniżkę !!!

 

program

 zapiszsie